Ważniejsze Daty z historii Biblioteki

XIX wiek

-

Początki rozwoju bibliotekarstwa w Dąbrowie Tarnowskiej. Działalność bibliotek Towarzystwa Szkoły Ludowej oraz Towarzystwa Zaliczkowego

1914-1918

-

Zahamowanie rozwoju bibliotekarstwa przez działania wojenne

1918-1939

-

Biblioteka Towarzystwa Szkoły Ludowej znajduje swą siedzibę w budynku Sokolni

1934

-

Biblioteka liczy 1360 tomów

1939-1945

-

Zniszczeniu ulega ponad 10.000 księgozbiór dąbrowskiej książnicy

1945

-

Wznawia swą działalność biblioteka w Dąbrowie, pozyskując księgozbiór od mieszkańców miasta

1949

-

Zostaje powołana - równorzędna - Powiatowa Biblioteka Publiczna

1955

-

Z połączenia Biblioteki Miejskiej i Powiatowej powstaje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej.

1972

-

Biblioteka otrzymuje nowy budynek przy ul. Polnej 13, wybudowany z funduszy Ministerstwa Kultury i Sztuki, o kubaturze 4372 m3 i powierzchni użytkowej 1192 m2

1975

-

Zmiana statutu biblioteki, powołanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, terenem działania placówki jest miasto Dąbrowa, zaś opiekę instrukcyjno-metodyczną sprawuje ona nad rejonem wyznaczonym przez WBP w Tarnowie

1978

-

Powołanie nowej filii bibliotecznej w Gruszowie Wielkim, dotychczas działały filie w Smęgorzowie, Nieczajnie Górnej i Szarwarku

1984

-

Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Miejsko-Gmina Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymuje imię Marii Kozaczkowej - poetki Ziemi Dąbrowskiej

1990

-

W konsekwencji postanowień "Ustawy o samorządzie terytorialnym" dąbrowska książnica staje się jednostką samorządową

1994

-

Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, biblioteka przyjmuje nazwę Miejska Biblioteka Publiczna im Marii Kozaczkowej, obejmując swą działalnością obszar gminy Dąbrowa Tarnowska

19.11.1999

-

MBP w Dąbrowie Tarnowskiej zostają powierzone zadania zlecone biblioteki powiatowej dla Powiatu Dąbrowskiego

14.12.1999

-

Rozpoczęto proces komputeryzacji Biblioteki. Pierwszy komputer to dar ks. Władysława Węgrzyna dla dąbrowskiej Biblioteki

2000

-

MBP otrzymuje nowy statut na mocy, którego staje się samorządową instytucją kultury

08.09.2000

-

Impreza kulturalna w związku z kończącym się XX wiekiem, połączona z zakończeniem plebiscytu na "Człowieka Stulecia Województwa Małopolskiego" oraz "Książkę XX wieku" oraz otwarciem wystawy "Dziedzictwo kulturowe Powiatu Dąbrowskiego"

2001

-

„Artyści Powiśla” cykl wystaw promujący twórców powiśla dąbrowskiego

05.09.2001

-

Dział dla Dorosłych i Młodzieży mając na uwadze osoby słabo widzące i niewidome rozszerza swoją ofertę o audiobooki i książki z dużą czcionką

17.09.2001

-

Otwarcie wystawy "Wspomnienie o Jerzym Braunie" w 100 rocznicę urodzin poety, harcerza, filozofa, publicysty i męża stanu

05.11.2001

-

Otwarcie wystawy "Stefan Kardynał Wyszyński – świadek wiary" zorganizowanej w 100 rocznicę urodzin Prymasa Tysiąclecia w ramach obchodów Roku Kardynała Stefana Wyszyńskiego

08.12.2001

-

Nominacja do nagrody w konkursie Fundacji IDEE na najciekawsze inicjatywy, akcje podejmowane przez lokalne biblioteki na rzecz krzewienia czytelnictwa w ramach prowadzonej przez ministerstwo Kultury kampanii promocji czytelnictwa

15.03.2002

-

Biblioteka otrzymała Księgę Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989 – 1999 – dar Fundacji Księgi Dziesięciolecia w Warszawie

25.04.2002

-

Z nadzieją w sercu – uroczystość poświęcona wspomnieniu poetki - Marii Kozaczkowej w 20 rocznicę śmierci

26.07.2002

-

Dzięki rekomendacji prof. dr hab. Jacka Wojciechowskiego, dyrektora WBP w Krakowie Biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej pakiet programu bibliotecznego MAK, który refundowało Ministerstwo Kultury. Dzięki temu można był rozpocząć prace nad wprowadzaniem do bazy komputerowej nowych nabytków oraz rozpoczęto prace nad retrokonwersją zasobów bibliotecznych.

2003

-

Spotkania autorskie z cyklu „Dąbrowskie Spotkania z Poezją”

20.03.2003

-

Zmiana struktury MBP, w skład Biblioteki wchodzi Muzeum Powiśla Dąbrowskiego

29.05.2003

-

Biblioteka otrzymała w darze zestaw komputerowy od Fundacji im Andrzeja Urbańczyka z Krakowa

30.06.2003

-

Dział Opracowania i Gromadzenia Zbiorów rozpoczął automatyczny druk kart katalogowych dla wszystkich działów i filii bibliotecznych

17.09.2003

-

Dzięki refundacji Ministerstwa Kultury Biblioteka otrzymała Przewodnik Bibliograficzny – baza książek Biblioteki Narodowej na CD-ROM

04.11.2003

-

Utworzono czytelnię internetową dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do Internetu

2004

-

Wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej pt. „Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat” ukazująca dziedzictwo kulturowe, wydawnictwa książkowe, lokalną prasę, malarstwo, rzeźbę, haft promująca ludzi pędzla i pióra

21.01.2004

-

Rozpoczęcie procesu komputeryzacji Filii w Smęgorzowie. Zestaw komputerowy filia otrzymała w darze od Fundacji im. A. Urbańczyka

31.05.2004

-

Kolejny komputer w darze od Fundacji im. A. Urbańczyka trafił do Filii w Szarwarku

2004-2005

-

Wymiana stolarki okiennej

05.10.2004 - 31.03.2005

-

Wystawa DĄBROWA TARNOWSKA - MIASTO I POWIAT czynna w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. To prezentacja z cyklu promującego miasta i regiony Małopolski. Wystawa powstała dzięki współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej z WBP w Krakowie oraz władzami samorządowymi Dąbrowy Tarnowskiej i powiatu dąbrowskiego.

30.04-01.05. 2005

-

Dąbrowscy bibliotekarze na czele z Jadwigą Kusior - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej przebywali w Budapeszcie. Głównym celem wizyty było zwiedzanie głównej biblioteki XVIII dzielnicy Budapesztu Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a także udział w organizowanych warsztatach, podczas których wymieniono poglądy, zapoznano się z działalnością bibliotek na Węgrzech, sposobem obsługi użytkownika, katalogowaniem i prowadzeniem działalności kulturalno-oświatowej

21.10.2005

-

XV Międzynarodowa Jesień Literacka Pogórza po raz pierwszy zawitała do dąbrowskiej biblioteki. W spotkaniu z czytelnikami udział wzięli: Cezary Leżeński, Tadeusz Kwiatkowski – Cugow, ks. Wacław Buryła oraz Karl Grenzler. W tym samym dniu w Kąśnej Dolnej Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała Wielki Laur Książnicy Polskiej przyznany przez Wielką Kapitułę Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza

18.11.2005

-

Inauguracja cyklu Dąbrowskich Spotkań z Poezją. Gościem pierwszego spotkania był poeta pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej - prof. dr hab. Stanisław Koczwański

30.11.2005

-

Zakończenie realizacji projektu "Trzecie Tysiąclecie wyzwaniem dla bibliotek" mającego na celu zmianę wizerunku i umeblowania czytelni i wypożyczalni w działach MBP. Środki na modernizację uzyskano z MKiDN w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Inicjatyw Lokalnych"

2006

-

MBP opracowała i wydała pierwszą własną książkę pt. „Sławni...Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat”. Zawarto w niej biogramy najznamienitszych ludzi wpisanych na trwałe w dzieje i dorobek ziemi dąbrowskiej

02.01.2006

-

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom i oczekiwaniom użytkowników uruchomiono usługę HotSpot czyli szybki i nieograniczony dostęp do Internetu w pełni mobilny i bezprzewodowy

16.02.2006

-

Wyróżnienie dla Oddziału dla dzieci z Duńskiego Instytutu Kultury za udział w projekcie na najciekawsze propozycje obchodów Roku Andersena

08.03.2006

-

Biblioteka udostępniła przez Internet katalogi i bazy danych

30.06.2006

-

Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej przestaje pełnić zadania biblioteki powiatowej dla powiatu dąbrowskiego. Zarząd i Rada Powiatu wypowiedziała Gminie Dąbrowa Tarnowska porozumienie, na mocy którego dąbrowska biblioteka prowadziła to zadanie.

2007

-

Rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki

2007

-

Decyzją Kapituły XVII Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje wyróżnienie „WIEJLKI LAUR DLA BIBLIOTEKI W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ”

2008

-

Wykonano termomodernizację budynku, docieplenie strychu i piwnic, wymiana drzwi od piwnic, odwodnienie, nowy przyłącz kanalizacyjny, wyburzenie tarasu oraz przebudowę wejścia głównego z montażem drzwi na fotokomórkę

2009

-

Wydanie książki: "Maria Kozaczkowa - Z iskierki zorzę twórz" z okazji Jubileuszu 25-lecia nadania Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej imienia Marii Kozaczkowej

2010

-

Rozpoczęcie cyklu spotkań: "Dąbrowa jaką pamiętam"

2010

-

Wydanie książki: Jadwiga Kusior - „Kościoły, kaplice, kapliczki i krzyże w Gminie Dąbrowa Tarnowska”

2010

-

Filie Biblioteczne w Gruszowie Wielkim i Nieczajnie Górnej otrzymały nowe lokale, które mieszczą się w niezależnych budynkach: w Gruszowie Wielkim w wyremontowanym lokalu Domu Ludowego, zaś w Nieczajnie Górnej w budynku należącym do Gminy Dąbrowa Tarnowska

2011

-

Remont kapitalny MBP, który został wykonany dzięki projektowi pod nazwą Modernizacja i rozwój obiektów infrastruktury społecznej na osiedlu Westerplatte . Wartość zadania 1.294.722 zł, dofinansowanie unijne z MRPO 70% czyli 906.305zł, wkład własny Gminy 388.416 zł. Zakres obejmował docieplenie budynku, wymianę stolarki wewnętrznej, wymianę centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej i niskoprądowej (alarm, monitoring, instalacja p.poż. i internetowa), roboty budowlane wewnątrz budynku, wyposażenie w nowe regały, lady biblioteczne, stoliki czytelni naukowej i czytelni internetowej.

2011

-

Uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej w wyremontowanych wnętrzach.

2011

-

Wydanie książki - „Ziemio poezjo mojego życia” antologia współczesnej poezji dąbrowskiej. Tomik zawiera utwory poetów naszej „małej ojczyzny”, gminy Dąbrowa Tarnowska: Adama Dudka, Marii Glicy, Joanny Jackowskiej – Bryły, Krystyny Kazek i Danuty Pikuły.

30.09.2011

-

W wyniku reorganizacji przestał istnieć Dział informacji Biznesowej Nauk Europejskich i Stosowanych księgozbiór włączony do Działu dla Dorosłych i Młodzieży.

2011

-

Rozpoczyna działalność Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci.

2011- 2012

-

Udział w Programie Rozwoju Bibliotek będącym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Billa i Melindy Gates, jako biblioteka wiodąca wraz z bibliotekami partnerskimi z gmin Olesno, Mędrzechów i Bolesław. W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt komputerowy i oprogramowanie za 136 tys.

maj 2012

-

Muzeum Powiśla Dąbrowskiego zostało przeniesione do Synagogi – Ośrodka Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej.

2012

-

Zakwalifikowanie  się  do projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, realizowanego przez Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. CATL to sieć organizowanych w bibliotekach archiwów społecznych, dokumenujących lokalną przeszłość.

luty- maj 2013

-

Realizacja zadań  Mikrograntu "Podaj dalej"  w ramach II rundy Programu Rozwoju Bibliotek.

styczeń- maj 2013

-

Przeprowadzenie projektu  pod nazwą „Piękniej żyć- warsztaty artystyczne” realizowanego w ramach konkursu Grantowego Aktywna Biblioteka, którego celem było pozyskanie nowej grupy użytkowników i partnerów do współpracy, międzypokoleniowej integracji środowiska oraz zagospodarowanie czasu wolnego w sposób aktywny i twórczy.

2013

-

Udział w projekcie „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” przeprowadzanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Filia Biblioteczna w Gruszowie Wielkim realizowała ścieżkę Młodzieżowy Klub Filmowy.

wrzesień-grudzień 2013

-

Uczestnictwo w projekcie „iSenior - Otwarta Akademia 60”, którego organizatorami byli: Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej i Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Trzymiesięczne zajęcia dla seniorów obejmowały m.in.  warsztaty komputerowe, ćwiczenia pilates, wyjazdy integracyjne, spotkania z ekspertami w zakresie zdrowia, finansów, kultury i wolontariatu.

luty 2014

-

Projekt - Link do przyszłości spotkanie z Urszulą Kluz-Knopek, młodą profesjonalistką w ramach „Młodzi, Internet, Kariera” adresowany do młodzieży. Był on   przedsięwzięciem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowanym dzięki środkom finansowym firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

czerwiec 2014

-

Zakwalifikowanie do projektu  „Wielokulturowość – jestem na tak!”,  przedsięwzięcia zainicjowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwo Widnokrąg. Popularyzowało wśród dzieci model życia polegający na akceptacji inności, zarówno w kwestii poglądów, religii, kultur, ras itp.

październik 2014

-

Oddział dla Dzieci otrzymał certyfikat „Miejsce Przyjazne Maluchom”, przyznawany przez agencję PR Inspiration, Gazetę Wyborczą i portal Wrota Małopolski.

luty 2015

-

Pozyskanie trzech tabletów najnowszej generacji firmy Apple iPad Air z najbardziej zaawansowanym mobilnym systemem operacyjnym iOS dzięki udziałowi w projekcie „Tablety w Twojej Bibliotece” organizowanym przez  Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

marzec 2015

-

Wydanie książki „Dąbrowa Tarnowska. Kronika miasta i gminy”, przedstawiającej historię Dąbrowy Tarnowskiej w formie rozbudowanego ilustrowanego kalendarium, obejmującego dzieje miasta i gminy od prehistorii do czasów obecnych.

czerwiec 2015

-

Udział w programie edukacji ekologicznej „EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań, realizowanym przez biblioteki z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym.

listopad 2015

-

Biblioteka ponownie otrzymała certyfikat "Miejsca Przyjaznego Maluchom".

2016

-

Uroczyste obchodu Jubileuszu 70.lecia istnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej.

2016 - Wydanie publikacji - „70 lat MBP” poświęconej historii i działalności kulturalnej biblioteki na przestrzeni minionych 70 lat.
lipiec 2016 - Wygrana projektu "Z gwiazdami zaczytani" w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Celem projektu jest wzbogacenie księgozbiorów bibliotek, organizowanie spotkań autorskich, koncertów poezji śpiewanej oraz promowanie czytelnictwa. Zadanie to jest realizowane przez koligacje bibliotek w Dąbrowie Tarnowskiej, Borzęcinie, Radłowie i Żabnie.