REGULAMIN IMPREZ

 

REGULAMIN IMPREZ (NIEMASOWYCH) ORGANIZOWANYCH

 PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ IM. MARII KOZACZKOWEJ

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału wszystkich osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Polnej 13 oraz jej Filiach: Gruszów Wielki, Nieczajna Górna, Smęgorzów i Szarwark.

2. Przez imprezę rozumie się koncerty, festiwale, pokazy filmowe, przedstawienia teatralne i inne, konkursy, imprezy plenerowe, wykłady otwarte, szkolenia, warsztaty, zajęcia aktywizacyjne oraz wszelkie spotkania i kursy organizowane lub współorganizowane przez Bibliotekę nie będące imprezami masowymi w myśl Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 poz. 1870).

3. Regulamin imprezy udostępniony jest na stronie organizatora: www.mbp.dt.pl oraz przed wejściem na imprezę w miejscu ogólnie dostępnym.

4. Głównym celem organizacji imprez jest promocja Biblioteki i jej zbiorów, czytelnictwa oraz rozpoznanie potrzeb czytelniczych mieszkańców dzielnicy poprzez bezpośredni kontakt oraz pozyskiwanie nowych czytelników.

5. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu szczegółowego, dedykowanego danej imprezie.

 

II. Zgłoszenie uczestnictwa

1. Imprezy organizowane przez Bibliotekę mają charakter otwarty, a wstęp na nie jest wolny.

2. W przypadku, gdy impreza organizowana lub współorganizowana przez Bibliotekę ma ograniczoną liczbę uczestników uczestnik dokonuje zgłoszenia w sposób podany w informacji o imprezie.

3. W przypadku, gdy liczba uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Biblioteka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie, o czym poinformuje uczestników.

 

III. Zasady Organizacyjne i Porządkowe obowiązujące na terenie imprezy

1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi do 13 roku życia, w trakcie imprezy, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych - nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni opiekunowie grupy.

2. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników Biblioteki.

3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,

c) środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Organizator imprezy może wyprosić z terenu imprezy osoby:

a) będące w widoczny sposób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b) zachowujące się agresywnie, w szczególności jeśli zagraża to innym uczestnikom imprezy,

c) odmawiające wykonywania poleceń wydawanych przez upoważnionych pracowników Biblioteki,

d) które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin imprezy lub zakłócają porządek publiczny.

5. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.

 

IV. Zmiany terminu imprezy

1. Biblioteka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie imprez oraz do zmian terminów imprez.

2. Biblioteka zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu.

3. Informacja dotycząca odwołania imprezy umieszczana jest na stronie internetowej Biblioteki, lub w uzasadnionych przypadkach przesyłana na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu, może być przekazana telefonicznie.

4. Biblioteka poinformuje na stronie internetowej lub mailem albo telefonicznie zgłaszającego się na imprezę o wyznaczeniu kolejnego terminu imprezy.

 

V. Ochrona danych osobowych i wizerunku Uczestnika

1. Biblioteka informuje, że w trakcie trwania imprezy istnieje możliwość rejestrowania wizerunku uczestników imprezy.

2. Wizerunek osób uczestniczących w imprezie może zostać utrwalony w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego, w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych oraz bezpieczeństwa imprezy .

3. Zarejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w imprezie może być jedynie szczegółem całości, który może być rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Bibliotekę, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Biblioteka zapewnia, że wizerunek uczestników imprez nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

4. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. M.Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz jej Filiach, która jest Administratorem danych.

5. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych przekazanych Administratorowi w trakcie udziału w imprezie można skontaktować się z inspektorem ochrony danych Biblioteki pod adresem e-mail: mbp10@wp.pl

6. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 pkt e Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO w związku z Ustawą o Bibliotekach (Dz. U. 2018 poz. 574) art. 4.1. punkt 2 i art. 4.2.).

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych uczestnika imprezy polegającego na utrwalaniu jego wizerunku do celów opisanych w punkcie 3 regulaminu, który nie stanowi szczegółu danej całości utrwalanie jest dopuszczalne po wyrażeniu przez uczestnika zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO i art. 81 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. Brak wyrażenia zgody spowoduje, że nie będzie możliwe rejestrowanie wizerunku uczestnika, a co często uniemożliwi prezentowania wizerunku osób, które są zwycięzcami konkursów i innych dobrowolnych wydarzeń w których biorą udział.

8. W przypadku, gdy uczestnik imprezy bierze udział w konkursach organizowanych przez Bibliotekę, gdzie warunkiem wzięcia udziału jest konieczność podania danych osobowych, będą one przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO – przetwarzania jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne ale ich niepodanie spowoduje, że uczestnik imprezy nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.

9. Uczestnikom imprezy przysługuje szereg uprawnień dotyczących przetwarzania ich danych osobowych, które są uzależnione od tego na jakiej podstawie prawnej są dane osobowe przetwarzane. Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych;

b) prawie sprostowania danych osobowych;

c) prawie do usunięcia danych osobowych;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawie do niesienia skargi do organu nadzorczego

10. Dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy:

a) dane pozyskane na potrzeby konkursów będą przechowywane przez okres trwania konkursu a następnie przez czas ustania ewentualnych roszczeń;

b) dane pozyskiwane w trakcie rejestracji wizerunku przez czas publikacji w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę lub w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Bibliotekę,

11. Administrator informuje, że podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

12. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 

Dąbrowa Tarnowska, 21.01.2020 r.