Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Miejska Bibliteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejskiej Bibliteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część materiałów graficznych nie posiada opisu w formie tekstu alternatywnego.
  • Niektóre materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji.
  • Niektóre dokumenty, opublikowane przed wejściem w życie ustawy, nie zawiera elementów wymaganych ustawą.
  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbrowie Tarnowskiej.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03–15.

Udogodnienia: możliwość zmiany wielkości czcionki, zmiany kontrastu, obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej: dostepnosc@mbp.dt.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 655 93 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej
33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Polna 13

Wejście główne do budynku znajduje się od ul. Polnej. Do wejścia prowadzą schody oraz  podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez automatycznie rozsuwane, szklane drzwi.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest hol, korytarz i pomieszczenia na parterze łącznie z  zachowaniem odległości pomiędzy regałami i ladą. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku i poszczególnych pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

Filia MBP w Gruszowie Wielkim
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Biblioteka mieści się w budynku Domu Ludowego, który nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością oraz nie ma toalety dla niepełnosprawnych i możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

 

Filia MBP w Nieczajnie Górnej
33-205 Nieczajna Górna 313

Biblioteka mieści się w budynku należącym do Gminy Dąbrowa Tarnowska, który w żaden sposób nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.

 

Filia MBP w Smęgorzowie
33-202 Smęgorzów

Biblioteka mieści się w budynku należącym do Gminy Dąbrowa Tarnowska, który  jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. Brak toalety, parkingu dla niepełnosprawnych i możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

 

Filia MBP w Szarwarku
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Biblioteka mieści się na II piętrze w budynku szkoły należącym do Gminy Dąbrowa Tarnowska, który w żaden sposób nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.